คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงญาธิดา การปรีชา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงศธร พรเชียงบรร
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบังอร จินดา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรนุช ส่งศรี
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชัยชนะ เบ้าหล่อ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนริสรา นามขุนทด
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทัตพล แสนทวีสุข
ตำแหน่ง : กีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6