คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกีรติ ชัยธานี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุชานันท์ โสมชาลี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสรัลพร อินทะนาม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมพ์ชนก สีแดง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชลธีร์ ทาสินธ์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภาพร วรพิมรัตน์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนิธิวัฒน์ ยิ่งยง
ตำแหน่ง : กีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6