คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกีรติ ชัยธานี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุชานันท์ โสมชาลี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสรัลพร อินทะนาม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมพ์ชนก สีแดง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชลธีร์ ทาสินธ์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภาพร วรพิมรัตน์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนิธิวัฒน์ ยิ่งยง
ตำแหน่ง : กีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมาริษา อินทะบุดดา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายแพรเพชร สิมมา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงยุภาพร คำทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธนัชชา โทมา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่าย
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลัดดาวัลย์ บุญเสริม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเจษฎาภรณ์ ท้าวมา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6