คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรพต แพงถิ่น
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสวัสดิ์ แสนศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางภัสรา แสนทวีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายภัสสร วงษ์ภา
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางบุปผา เบ้าหล่อ
ตำแหน่ง : กรรมการ/ศิษย์เก่าของสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางอุไรวรรณ จักรศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายหนูปาง แสงหิน
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูมงคลชยากร
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ศรีแสงเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ