กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววาสนา สงสอาด
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4