กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางภัสรา แสนทวีสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ