กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางภัสรา แสนทวีสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3