กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสไบพร ทองแดง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ