กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสไบพร ทองแดง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ