กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุจินดา โพธา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ