กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเอกพงษ์ เวชสาร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ