กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววิไลพร โคตะสิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1