กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางหนูพิน พรหนองแสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรุ่งนภา ศรีอำพัน
ครูอัตราจ้าง