ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ขุนอารี เอือดใหญ่ (นายเหลื่อม ชูนิตย์)
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2464 - 2468
ชื่อ-นามสกุล : นายคูณ จำปาทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2469 - 2494
ชื่อ-นามสกุล : นายวิบูลย์ บัวขาว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2495 - 2496
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี ยอดยิ่ง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2496 - 2499
ชื่อ-นามสกุล : นายคมกริช กอราช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2499 - 2502
ชื่อ-นามสกุล : นายภพ วงศ์ปักษา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2502 - 2503
ชื่อ-นามสกุล : นายเสน่ห์ แก้วกลม
ตำแหน่ง : รักษาการแทนครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2503 - 2504
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ ร่างกายดี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2504 - 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ แสนทวีสุข
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2524 - 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ โอษฐิเวช
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2535 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นางเตียงสอน คูณภาค
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทิศ สอแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายประมง กัญญะลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ศรีแสงเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน