พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1.  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณภาพโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีให้มีความให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4.  จัดการเรียนสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.  ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย  
1.  นักเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง เต็มตามศักยภาพ
2.  นักเรียนทุกคนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.  นักเรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีนิสัยรักการเรียนรู้และรักการทำงาน
4.  นักเรียนทุกคนเข้าใจ และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
5ชุมชนมีส่วนร่วมในการการจัดการศึกษา