วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
    โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ มุ่งสร้างปัญญา พัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีวิถีชีวิตแบบพอเพียงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาโรงเรียน 
     สุสฺสูสํ  ลภเต  ปญฺญํ  ฟังด้วยดี  ย่อมได้ปัญญา