ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ เปิดทำการสอนมาก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาพุทธศักราช 2464 เปิดรับนักเรียนในท้องที่ตำบลเอือดใหญ่และตำบลสงยาง  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านเอือดใหญ่เป็นสถานที่ทำการสอนร่วมกับพระสงฆ์ในวัดต่อมาชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นหนึ่งหลังที่ดอนบ้านหว่านหม้อ ทางทิศตะวันตกของบ้านโพนงาม  เมื่ออาคารเรียนชั่วคราวชำรุดไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม  จึงกลับมาใช้ศาลาวัดบ้านเอือดใหญ่เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอนเช่นเดิม  เมื่อปี พ.ศ. 2481 นายคูณ จำปาทอง ครูใหญ่ ได้ซื้อที่ดินจำนวน 9 ไร่ เป็นเงิน 300 บาท อยู่ด้านทิศใต้ของบ้านเอือดใหญ่  เพื่อใช้ปลูกสร้างอาคารเรียน ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 27 เมตร และเปิดทำการเรียนการสอนเรื่อยมา จนกระทั่ง  นายสวัสดิ์ ร่างกายดี  ย้ายมาเป็นครูใหญ่  ได้ซื้อที่ดินข้างเคียงจาก นายเปี่ยม แหวนสุข  เพื่อขยายเนื้อที่เพิ่มขึ้นทางด้านทิศตะวันออกเป็นเงิน 300 บาท และซื้อจากนายเพ่า แหวนสุข  เป็นเงิน 1,000 บาท รวมเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา ตามเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก หมายเลขทะเบียนที่ดิน 168 ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน
              ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  5  ขวบ  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ศรีแสงเมือง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน