ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 เม.ย. 65 ถึง 15 พ.ค. 65 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
31 มี.ค. 65 เสนอแบบ ปพ.5/ปพ.6 สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กให้ผู้บริหารลงนาม
31 มี.ค. 65 ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /สอบปลายปี ปีการศึกษา 2564
31 มี.ค. 65 สั่งปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
31 มี.ค. 65 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6
28 มี.ค. 65 ถึง 30 มี.ค. 65 จัดทาแบบ ปพ.5/ปพ 6 /สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก
28 มี.ค. 65 ถึง 30 มี.ค. 65 ออกใบรับรอง/ปพ.1 ให้นักเรียนชั้น ป.6 สมัครเรียนต่อ ม.1
24 มี.ค. 65 ถึง 25 มี.ค. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้น ป.1-6
24 มี.ค. 65 ถึง 25 มี.ค. 65 ประเมินพัฒนาการชั้น อนุบาล
17 มี.ค. 65 ถึง 19 มี.ค. 65 นิเทศภายใน
14 มี.ค. 65 ออกคาสั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564
14 มี.ค. 65 ประเมินพัฒนาการชั้น อนุบาล
14 มี.ค. 65 จัดทาตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.1-6
07 มี.ค. 65 ถึง 11 มี.ค. 65 รวบรวมคะแนนจากชิ้นงาน ผลงาน และสอบเก็บคะแนน ภาคเรียนที่ 2/2564
01 มี.ค. 65 ถึง 31 มี.ค. 65 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/ตารางกิจกรรม
21 ก.พ. 65 ถึง 23 ก.พ. 65 นิเทศภายใน
15 ก.พ. 65 หยุดวันมาฆบูชา
14 ก.พ. 65 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง วันแห่งความรัก (Valentine s Day)
01 ก.พ. 65 ถึง 28 ก.พ. 65 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/ตารางกิจกรรม
24 ม.ค. 65 ถึง 26 ม.ค. 65 นิเทศภายใน
07 ม.ค. 65 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
03 ม.ค. 65 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
01 ม.ค. 65 หยุดวันขึ้นปีใหม่
01 ม.ค. 65 ถึง 31 ม.ค. 65 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/ตารางกิจกรรม
31 ธ.ค. 64 หยุดวันสิ้นปี
30 ธ.ค. 64 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง วันคริสต์มาส
25 ธ.ค. 64 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง วันคริสต์มาส
22 ธ.ค. 64 ถึง 24 ธ.ค. 64 นิเทศภายใน
10 ธ.ค. 64 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
09 ธ.ค. 64 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง วันรัฐธรรมนูญ
06 ธ.ค. 64 หยุดชดเชยวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
03 ธ.ค. 64 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
01 ธ.ค. 64 ถึง 30 ธ.ค. 64 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/ตารางกิจกรรม
22 พ.ย. 64 ถึง 24 พ.ย. 64 นิเทศภายใน
19 พ.ย. 64 ถึง 19 ธ.ค. 64 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องวันลอยกระทง
01 พ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
01 พ.ย. 64 ถึง 30 ธ.ค. 64 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/ ตารางกิจกรรม
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/
ตารางกิจกรรม
- สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหา(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันจันทร์และวันพุธ)
- ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)
- สวดมนต์ไหว้พระ(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันศุกร์)