ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 เม.ย. 66 ถึง 15 เม.ย. 66 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

31 มี.ค. 66 เสนอแบบ ปพ.5/ปพ.6 สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กให้ผู้บริหารลงนาม
31 มี.ค. 66 ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /สอบปลายปี ปีการศึกษา 2565 - ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 สั่งปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

-        ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /สอบปลายปี

ปีการศึกษา 2565

-        ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6

สั่งปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
20 มี.ค. 66 ถึง 24 มี.ค. 66 ตรวจข้อสอบ กรอกคะแนน - จัดทำแบบ ปพ.5/ปพ 6 /สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก - ออกใบรับรอง(ปพ.7)/ปพ.1 ให้นักเรียนชั้น ป.6 สมัครเรียนต่อ ม.1

-        ตรวจข้อสอบ กรอกคะแนน

-        จัดทำแบบ ปพ.5/ปพ 6 /สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก

ออกใบรับรอง(ปพ.7)/ปพ.1 ให้นักเรียนชั้น ป.6 สมัครเรียนต่อ ม.1
16 มี.ค. 66 ถึง 17 มี.ค. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ป.1-6 - ประเมินพัฒนาการชั้น อนุบาล
14 มี.ค. 66 ออกคำสั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 /ประเมินพัฒนาการชั้น อนุบาล - จัดทำตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ป.1-6
13 มี.ค. 66 ถึง 17 มี.ค. 66 รวบรวมคะแนนจากชิ้นงาน ผลงาน และสอบเก็บคะแนน ภาคเรียนที่ 2/2565


06 มี.ค. 66 หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
03 มี.ค. 66 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องวันมาฆบูชา
01 มี.ค. 66 ถึง 31 มี.ค. 66 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/ตารางกิจกรรม

-        จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/ตารางกิจกรรม

-        สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหา

-        เตรียมความพร้อมนักเรียน ป.1 สอบ RT

-        เตรียมความพร้อมนักเรียน ป.3 สอบ NT

-        เตรียมความพร้อมนักเรียน ป.6 สอบ O-Net

เตรียมความพร้อมนักเรียน ป.2,4,5 สอบข้อสอบกลาง
22 ก.พ. 66 ถึง 24 มี.ค. 66 นิเทศภายใน

14 ก.พ. 66 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง วันแห่งความรัก (Valentine’s Day)
01 ก.พ. 66 ถึง 28 ก.พ. 66 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/ตารางกิจกรรม

-        จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/ตารางกิจกรรม

-        สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหา

-        เตรียมความพร้อมนักเรียน ป.1 สอบ RT

-        เตรียมความพร้อมนักเรียน ป.3 สอบ NT

-        เตรียมความพร้อมนักเรียน ป.6 สอบ O-Net

เตรียมความพร้อมนักเรียน ป.2,4,5 สอบข้อสอบกลาง
25 ม.ค. 66 ถึง 27 ม.ค. 66 นิเทศภายใน
16 ม.ค. 66 หยุดวันครู
13 ม.ค. 66 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
02 ม.ค. 66 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
01 ม.ค. 66 ถึง 31 ม.ค. 66 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/ตารางกิจกรรม

-        จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/ตารางกิจกรรม

-        สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหา

-        เตรียมความพร้อมนักเรียน ป.1 สอบ RT

-        เตรียมความพร้อมนักเรียน ป.3 สอบ NT

-        เตรียมความพร้อมนักเรียน ป.6 สอบ O-Net

เตรียมความพร้อมนักเรียน ป.2,4,5 สอบข้อสอบกลาง
30 ธ.ค. 65 วันหยุดกรณีพิเศษประจำปีตามมติ ครม.
29 ธ.ค. 65 จัดกิจกรรมวันสิ้นปี/วันขึ้นปีใหม่
23 ธ.ค. 65 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง วันคริสต์มาส

21 ธ.ค. 65 ถึง 23 ธ.ค. 65 นิเทศภายใน

12 ธ.ค. 65 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
09 ธ.ค. 65 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง วันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 65 หยุดวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
02 ธ.ค. 65 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
01 ธ.ค. 65 ถึง 31 ธ.ค. 65 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/ตารางกิจกรรม

-        จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/ตารางกิจกรรม

-        สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหา

-        เตรียมความพร้อมนักเรียน ป.1 สอบ RT

-        เตรียมความพร้อมนักเรียน ป.3 สอบ NT

-        เตรียมความพร้อมนักเรียน ป.6 สอบ O-Net

เตรียมความพร้อมนักเรียน ป.2,4,5 สอบข้อสอบกลาง
23 พ.ย. 65 ถึง 25 พ.ย. 65 นิเทศภายใน
08 พ.ย. 65 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องวันลอยกระทง

01 พ.ย. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

-        เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

-        ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/ตารางกิจกรรม
01 พ.ย. 65 ถึง 30 พ.ย. 65 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน

-        จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/

ตารางกิจกรรม

-        สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหา(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันจันทร์และวันพุธ)

-        ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)

สวดมนต์ไหว้พระ(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันศุกร์)
31 ต.ค. 65 จัดห้องเรียน/เตรียมความพร้อมในห้องเรียน

11 ต.ค. 65 ถึง 31 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
10 ต.ค. 65 สั่งปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
10 ต.ค. 65 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
07 ต.ค. 65 - เสนอแบบ ปพ.5/ปพ.6 สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กให้ผู้บริหารลงนาม - ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2565
05 ต.ค. 65 ถึง 07 ต.ค. 65 ตรวจข้อสอบ กรอกคะแนน - จัดทำแบบ ปพ.5/ปพ.6 สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก
03 ต.ค. 65 ถึง 04 ต.ค. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้น ป.1-6 - ประเมินพัฒนาการชั้น อนุบาล
01 ต.ค. 65 ถึง 08 ต.ค. 65 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน

-        จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/

ตารางกิจกรรม

-        สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหา(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันจันทร์และวันพุธ)

-        ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)

สวดมนต์ไหว้พระ(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันศุกร์)
30 ก.ย. 65 ออกคำสั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 /ประเมินพัฒนาการชั้น อนุบาล - จัดทำตารางสอบชั้น ป.1-6
27 ก.ย. 65 ถึง 30 ก.ย. 65 รวบรวมคะแนนจากชิ้นงาน ผลงาน และ สอบเก็บคะแนนภาคเรียนที่ 1/2565
21 ก.ย. 65 ถึง 23 ก.ย. 65 นิเทศภายใน

01 ก.ย. 65 ถึง 30 ก.ย. 65 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน

-        จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/

ตารางกิจกรรม

-        สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหา(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันจันทร์และวันพุธ)

-        ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)

สวดมนต์ไหว้พระ(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันศุกร์)
24 ส.ค. 65 ถึง 26 ส.ค. 65 นิเทศภายใน
18 ส.ค. 65 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
12 ส.ค. 65 หยุดวันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 65 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง วันแม่แห่งชาติ
02 ส.ค. 65 ถึง 31 ส.ค. 65 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน

-        จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/

ตารางกิจกรรม

-        สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหา(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันจันทร์และวันพุธ)

-        ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)

สวดมนต์ไหว้พระ(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันศุกร์)
29 ก.ค. 65 วันหยุดกรณีพิเศษประจำปีตามมติ ครม.
28 ก.ค. 65 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
27 ก.ค. 65 จัดการเรียนการสอนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 - จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

-        จัดการเรียนการสอนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
20 ก.ค. 65 ถึง 22 ก.ค. 65 นิเทศภายใน
15 ก.ค. 65 วันหยุดกรณีพิเศษประจำปีตามมติ ครม.
13 ก.ค. 65 ถึง 14 ก.ค. 65 หยุดวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา
12 ก.ค. 65 จัดการเรียนการสอนวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา
01 ก.ค. 65 ถึง 31 ก.ค. 65 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน

-        จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/

ตารางกิจกรรม

สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหา(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันจันทร์และวันพุธ) 

-        ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)

สวดมนต์ไหว้พระ(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันศุกร์)
27 มิ.ย. 65 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
22 มิ.ย. 65 ถึง 24 มิ.ย. 65 นิเทศภายใน
03 มิ.ย. 65 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
02 มิ.ย. 65 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง วันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
01 มิ.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน

-        จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/

ตารางกิจกรรม

-        สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหา(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันจันทร์และวันพุธ)

-        ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)

สวดมนต์ไหว้พระ(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันศุกร์)
31 พ.ค. 65 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวันงดสูบบุหรี่โลก
17 พ.ค. 65 ถึง 31 พ.ค. 65 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน

-        จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/

ตารางกิจกรรม

-        สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหา(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันจันทร์และวันพุธ)

-        ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)

สวดมนต์ไหว้พระ(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันศุกร์)

17 พ.ค. 65 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1

-        เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1

-        จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/

ตารางกิจกรรม
16 พ.ค. 65 หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
15 พ.ค. 65 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

-        เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

-        รับตารางเรียน ตารางสอน 

- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1

01 เม.ย. 65 ถึง 15 พ.ค. 65 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
31 มี.ค. 65 เสนอแบบ ปพ.5/ปพ.6 สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กให้ผู้บริหารลงนาม
31 มี.ค. 65 ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /สอบปลายปี ปีการศึกษา 2564
31 มี.ค. 65 สั่งปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
31 มี.ค. 65 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6
28 มี.ค. 65 ถึง 30 มี.ค. 65 จัดทาแบบ ปพ.5/ปพ 6 /สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก
28 มี.ค. 65 ถึง 30 มี.ค. 65 ออกใบรับรอง/ปพ.1 ให้นักเรียนชั้น ป.6 สมัครเรียนต่อ ม.1
24 มี.ค. 65 ถึง 25 มี.ค. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้น ป.1-6
24 มี.ค. 65 ถึง 25 มี.ค. 65 ประเมินพัฒนาการชั้น อนุบาล
17 มี.ค. 65 ถึง 19 มี.ค. 65 นิเทศภายใน
14 มี.ค. 65 ออกคาสั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564
14 มี.ค. 65 ประเมินพัฒนาการชั้น อนุบาล
14 มี.ค. 65 จัดทาตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.1-6
07 มี.ค. 65 ถึง 11 มี.ค. 65 รวบรวมคะแนนจากชิ้นงาน ผลงาน และสอบเก็บคะแนน ภาคเรียนที่ 2/2564
01 มี.ค. 65 ถึง 31 มี.ค. 65 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/ตารางกิจกรรม
21 ก.พ. 65 ถึง 23 ก.พ. 65 นิเทศภายใน
15 ก.พ. 65 หยุดวันมาฆบูชา
14 ก.พ. 65 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง วันแห่งความรัก (Valentine s Day)
01 ก.พ. 65 ถึง 28 ก.พ. 65 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/ตารางกิจกรรม
24 ม.ค. 65 ถึง 26 ม.ค. 65 นิเทศภายใน
07 ม.ค. 65 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
03 ม.ค. 65 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
01 ม.ค. 65 หยุดวันขึ้นปีใหม่
01 ม.ค. 65 ถึง 31 ม.ค. 65 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/ตารางกิจกรรม
31 ธ.ค. 64 หยุดวันสิ้นปี
30 ธ.ค. 64 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง วันคริสต์มาส
25 ธ.ค. 64 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง วันคริสต์มาส
22 ธ.ค. 64 ถึง 24 ธ.ค. 64 นิเทศภายใน
10 ธ.ค. 64 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
09 ธ.ค. 64 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง วันรัฐธรรมนูญ
06 ธ.ค. 64 หยุดชดเชยวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
03 ธ.ค. 64 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
01 ธ.ค. 64 ถึง 30 ธ.ค. 64 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/ตารางกิจกรรม
22 พ.ย. 64 ถึง 24 พ.ย. 64 นิเทศภายใน
19 พ.ย. 64 ถึง 19 ธ.ค. 64 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องวันลอยกระทง
01 พ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
01 พ.ย. 64 ถึง 30 ธ.ค. 64 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/ ตารางกิจกรรม
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน/
ตารางกิจกรรม
- สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหา(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันจันทร์และวันพุธ)
- ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)
- สวดมนต์ไหว้พระ(ชั่วโมงสุดท้ายทุกวันศุกร์)